وبلاگ

توسعه در بستر دانش بنیان

خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان جهت اخذ مجوز فعالیت و ثبت تاسیس شرکت
شرکت دانش بنیان

توسعه در بستر دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان به دلیل افزایش ظرفیت اقتصادی و دانش میتوانند توسعه علمی و پژوهشی خوبی در بستر اقتصاد مقاومتی باشند. ازجمله توسعه اشتغال ، تولیدات دانش بنیان ، نوآوری و خلاقیت در صنعت و… جز خصوصیات توسعه دانش بنیان است. در این مقاله که توسط پلتفرم حقوقی کاردو تبیین شده است به بررسی انواع توسعه در بستر دانش بنیان می پردازیم.

نقش شرکت دانش بنیان درتوسعه :

شركتهای دانش بنیان موسسات خصوصی یا تعاونی هستند كه به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی برای گسترش اختراعات، نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید كالا و خدمات را در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان انجام می دهند.

ترغیب هیات علمی دانشگاهها و واحدهای ‌پژوهشی برای فعالیتهای بیشتر به منظور رفع نیاز و همچنین توسعه اقتصادی جامعه و تجاری سازی یافته های ‌پژوهشی دیگر اهداف تشكیل شركتهای دانش بنیان به شمار می رود.

با توجه به ضرورت توجه به این مساله میزگردی با حضور مسئولان و صاحبنظران ذیربط در خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر گناباد برگزار شد. در این چارچوب استاد دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرعامل شركت دانش بنیان كویرسبز یگانه شرق، یك صاحبنظر مسائل اقتصادی، رئیس مركز رشد فناوری و رئیس اداره صنعت و معدن و گناباد به بحث و بررسی پرداختند.

نقش دانش بنیان دراشتغال :

“شرکتهای دانش‌ بنیان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی از ارکان مهم توسعه و تحول در عرصه اقتصادی به شمار می روند و با توجه به شرایط و زیرساخت های مناسب گناباد مانند نیروی کار تحصیل کرده و وجود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بستر خوبی برای فعالیت این شرکتها فراهم شده است.  

یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه و متناسب با آن نرخ رشد اقتصادی است و شرکتهای دانش بنیان با ظرفیتهای خود مانند ارزش افزوده بالا و برخورداری از توان رقابت بیشتر به نسبت دیگر واحدهای تولیدی به دلیل اتکاء به خلاقیت و دانش و پژوهش ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می روند و سرمایه گذاری در این بخش اشتغال پایدار را به همراه دارد.”

” یکی از اموری که می تواند تولید دانش بنیان را در کشور تسهیل کند و موجب فروش تولیدات آنها با قیمتهای پایین تر شود، زیرساخت ها و شرایط مواد اولیه موجود در کشور است. طبق تئوری تجارت بین الملل، هر کشور در صورتی می تواند کالایی را ارزان تر تولید کند که تولید آن کالا بیشتر به نهاده هایی نیاز داشته باشد که آن نهاده ها در آن منطقه از وفور نسبی بیشتری برخوردار باشند.

نقش شرکت دانش بنیان در کاهش تحریم ها :

– نـوآوری و خلاقیـت: انـواع نـوآوری از نظـر کـامینگزوپارامیتـا بازاریابی، اجرایی و راهبردی اسـت. هـر انـدازه یـک سـازمان بـزر گتـر باشـد، کـارایی و اثربخشی آن هم بیشتر است، ولی با توجه به سن شرکت، شـرکت هـای جـوانتـر نـوآورتر هستند. هم ویژگی های مبتنی بر راهبـرد و هـم عوامـل مـرتبط بـا رقابـت، تـاثیر مسـتقیم بـر سازمانی نوآوری دارند.

2 – کارآفرینی: کارآفرینی فرایند شناسایی و خلق فرصت ها در بازارها و بهره بـرداری بـا اســتفاده از منــابع مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی و اجرایــی کــردن آن فرصــت هاســت.

3 – پویایی و انعطاف پذیری: سرعت بسیار زیاد تحول محیط و بازارهـای رقـابتی، فشـار مضاعفی را به شرکت ها بـرای سـازگاری بسـیار سـریع و تغییـرات در سـطوح بـالا تحمیـل می‌کند بنابراین پویایی وانعطـافپـذیری بـرای سازگاری با محیط پرتلاطم کسب وکار در جهت حفظ مزیت رقابتی، یکی از چـالش‌هـای اساسی فرا روی مدیران امروز است .

4 – برون سپاری: چه شـرکت هـای کوچـک ومتوسـط و چـه بـزرگ، بـه جـز بخشـی از فعالیت‌هایی که غیر قابل مبادله و تجارت بوده و وابسته به دانش اختصاصی شرکت هستند، می‌توانند سایرفعالیت‌هایشان را برون سپاری کنند.

5 – شبکه سازی و خوشه های صنعتی: در جدیـدترین تعریـف پـورتر، خوشـه بـه معنـای «تمرکز جغرافیایی نهادها وشرکت‌های مرتبط با یکدیگردر حوزهای خاص» تعریـف شـده است.

6 – فناوری اطلاعات و ارتباطات: به طور کلی، فاوا مزایای اسـتفاده از درونـی سـازی را کاهش می‌دهد. هزینه های تبادل با کمک فاوا کاهش می‌یابد. بـه اعتقـاد نگارنـده، بـه کـارگیری فـاوا بـا ملاحظـات امنیتـی، بهتـرین راهکـار بـرای ساختارسازی شبکه ای بین شرکت های کوچک و متوسـط اسـت. ایـن امـر خـود می توانـد محدودیت‌های ارتباطات بازرگانی و فنی بین شرکت‌ها ومنابع خارجی را پشت سربگذارد و این همان قدم نخست برای گذر از تحریم است.

سهم شرکت‌های دانش بنیان در چالش‌های سیاسی- اقتصادی

سرمایه اصلی شرکت های دانش بنیان، دانش نهفته در کالای آنهاست بنابراین سـرمایه آنها کمتر در خطر تحـریم و محـدودیت‌هـای سیاسـی و مـادی و امنیتـی اسـت. مهـمتـرین سرمایه یک شرکت دانش بنیان نیروی انسانی، اطلاعات و دانش انباشته شده در این شـرکت و کالای تولیدی آن است.

چالش های سیاسی و فشارهای بی وقفه و روز افزون کشورهای غربـی علیـه جمهـوری اسلامی ایران در سال هـای اخیـر، ضـرورت هـایی را در تغییـرات بنیـادی و اصـلاح الگـوی مصرف، تلاش روز افزون، تولید ملی و حمایت از کـار و سـرمایه ایرانـی، بـه وجـود آورده است.

طی 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورهای غربی با اتکا به باور انحصاری بودن دانش و فناوری بالا، همواره با تحریم فروش این محصـولات بـه عنـوان اهـرم فشـاری قوی و موثر بر علیه کشورمان استفاده کرده اند. با گذر زمان و رشد دستاوردهای دانشمندان کشورمان، روز به روز اثر این تحریم ها کمترمی‌شود. هـر چنـد هنـوز تـا رسـیدن بـه نقـاط مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس با کمترین امکانـات و تلاش شبانه روزی متخصصان کشور برای دستیابی به پیشرفته ترین تجهیزات فناورانه جنـگ الکترونیک و کسب برتری‌های مورد نیاز در میادین مبارزه، مهندسان ما را بـه توانمنـدترین محققان تاریخ کشورمان تبدیل کرد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی، بیشتر این افراد با تشکیل گروه‌های متخصص در قالب شرکت‌های کوچک و متوسط، یا جذب در صـنایع سـنگین، نظامی و هوافضا، به ایـن تـلاش ادامـه دادنـد . در این بین سـهم رشـته هـای الکترونیـک، بـرق، کنتـرل، مخابرات و کامپیوتر به عنوان گرایش های نزدیک به هم و با توجـه بـه جـذابیت آنهـا و نیـز مکمل بودن برای بیشتررشته‌های دیگر، همواره قابل توجه بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
مشاوره حقوقی
مشاوره رایگان
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
  • عکس
  • امتیاز
  • قیمت
  • افزودن به سبد خرید
  • توضیحات
  • محتوا
  • نویسنده
  • قسمت
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه
×